Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
  Strona główna » Gwarancja

  Gwarancja

  Warunki Gwarancji na drzwi i ościeżnice

  1. Przeznaczenie drzwi i ościeżnic
  Drzwi przeznaczone są do komunikacji w lokalizacjach domowych i użyteczności publicznej o małym natężeniu ruchu, z wyłączeniem dróg ewakuacyjnych i lokalizacji w których są wymagane drzwi techniczne lub specjalnego przeznaczenia.

  2. Salon rafael-drzwi.pl udziela gwarancji na swoje produkty na terenie RP, wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie. Ochrona gwarancyjna trwa 12 miesięcy od daty sprzedaży, i ulega wydłużeniu o następne 12 miesięcy w przypadku montażu wyrobu przez naszą firmę.

  3.Niniejsza gwarancja jest ważna wraz z fakturą lub paragonem fiskalnym zakupu lub montażu drzwi wystawionego przez  FHU RAFAEL Laskowski Rafał, Lipinki 181, 13-334 Łąkorz nip 877-121-25-43, bez okazania jednego z w/w dokumentów gwarancja nie będzie rozpatrywana.

  4. Roszczenia dotyczące wad jawnych wyrobów rozpatrywane będą tylko i wyłącznie w przypadku: zgłoszenia w dniu dostawy podczas odbioru drzwi dokonywanego przez Klienta i nieprzystąpienia do czynności montażowych. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia w/w zgłoszenia w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
  W przypadku wyrobu z wadami jawnymi, wyrób nie podlega roszczeniom reklamacyjnym z ich tytułu. Za wady jawne uważa się w szczególności: niezgodności: wymiarów, wzoru i kolorów, faktury elementów drzwi, estetykę wykonania powłoki lakierniczej lub laminowanej i uszczelnień silikonowych oraz uszkodzenia typu: rysy, wgniecenia, pęknięcia, szczeliny, wypaczenia itp.

  5. Sprzedający dokona oceny zasadności zgłoszonej reklamacji oraz określi rodzaj wad w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

  6. Aby zgłoszenie reklamacji zostało przyjęte należy wypełnić czytelnie druk zgłoszenia reklamacji http://www.rafael-drzwi.pl/pobieranie/druk_reklamacyjny.pdf  i przesłać pocztą na adres firmy FHU RAFAEL Laskowski Rafał, Lipinki 181, 13-334 Łąkorz nip 877-121-25-43 lub e-mailem biuro@rafael-drzwi.pl

  7. Uznane wady zostaną naprawione niezwłocznie po dostarczeniu wyrobu na adres firmy FHU RAFAEL Laskowski Rafał, Lipinki 181, 13-334 Łąkorz to jest, w dniu dostarczenia wyrobu jeżeli wada możliwa jest do usunięcia w siedzibie firmy FHU RAFAEL, bez potrzeby odsyłania wyrobu do producenta. W wypadku kiedy naprawa wymaga odesłania wyrobu do producenta lub wyrób został zakwalifikowany do wymiany wada zostanie usunięta w terminie 35 dni roboczych od daty oględzin reklamowanego towaru.

  8.W uzgodnieniu z odbiorcą termin o którym mowa w punkcie 7 może zostać zmieniony z ważnych przyczyn obiektywnych np. opóźnienia w dostawach materiałów potrzebnych do naprawy, warunki meteorologiczne i inne.     

  9. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi gdy: oględzin, naprawy lub wymiany nie dokonano z przyczyn leżących po stronie Klienta.

  10. W przypadku gdy wyroby były montowane przez autoryzowaną ekipę monterską sprzedającego możliwe są oględziny w miejscu montażu lecz nadużycie uprawnień gwarancyjnych i bezprzedmiotowe wezwanie pracowników Sprzedającego powoduje zwrotne dochodzenie poniesionych kosztów, w tym kosztów dojazdu, oraz dniówek roboczych w wysokości minimum 250zł.

  11. Sprzedający nie odpowiada za szkody bezpośrednie spowodowane ujawnionymi wadami wyrobu , oraz za szkody pośrednie, w tym za szkody polegające na utracie przez Klienta korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby szkody te nie wystąpiły.

  12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za:
  * wyrób użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem,
  * wady powstałe na skutek niestosowania się do Instrukcji:
  Transportu i Składowania link: http://www.rafael-drzwi.pl/instrukcja-transportu-i-skladowania-drzwi-pm-3.html, Eksploatacji i Konserwacji drzwi link: http://www.rafael-drzwi.pl/instrukcja-eksploatacji-i-konserwacji-drzwi-pm-9.html,
  * wady drzwi zamontowanych w pomieszczeniach niespełniających wymaganych warunków montażu wyszczególnionych w Instrukcji Montażu drzwi link: http://www.rafael-drzwi.pl/instrukcje-montazu-pm-8.html, jeżeli do ich powstania mogły przyczynić niespełnione w/w warunki, nawet wówczas jeżeli drzwi były montowane przez brygadę montażową Sprzedającego.
  * różnice połysku i nieznaczne kredowanie powłoki lakierniczej
  * różnice odcieni powierzchni wyrobu spowodowane barwą lub niejednorodnością drewna, nawet jeżeli są rozbieżne z wzornikiem kolorów Producenta,
  * trwałe (nie ustępujące po sezonie grzewczym) odkształcenie skrzydła mniejsze niż 12 mm.
  * wady spowodowane przez zdarzenia losowe takie jak: grad, wyładowania atmosferyczne, powódź , zalanie, pożar, huragan, włamanie itp.
  * wady powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych,
  * wady spowodowane bezpośrednim kontaktem drzwi z ziemią, wodą lub zawilgoceniem, 
  * za uszkodzenia powstałe w wyniku niestabilności ścian, w których zostały zamontowane,
  * wyroby w których dokonano napraw lub przeróbek bez zgody Producenta,
  * szkody spowodowane przez zwierzęta, ptaki i owady.
  * roszenie elementów drzwi (dotyczy w szczególności szyb i okuć) występujące w słabo wentylowanych pomieszczeniach,
  * wady drzwi dopuszczone przez Polską Normę PN-88/B-10085,
  * wady szyb dopuszczone przez Kryterium Techniczne IsiC NR 20/S/2000 Instytutu Szkła i Ceramiki w Warszawie,
  * uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem eksploatacyjnym elementów i pomniejsze usterki nie rzutujące na wykorzystanie produktu,
  * wady powstałe na wskutek niewłaściwego użytkowania, niedbałości lub niewiedzy Kupującego,
  * montaż wyrobu,
  * wyroby niepełnowartościowe zakupione po obniżonej cenie.

  13. W przypadku sporu co do zakresu odpowiedzialności gwarancyjnej, każda ze stron może skierować sprawę do oceny przez niezależnego eksperta uzgodnionego z drugą stroną. Strony zobowiązują się respektować wyniki ekspertyz w takim przypadku. Jeżeli ekspertyza wykaże jednoznacznie, że wady wyrobu są objęte odpowiedzialnością gwarancyjną, koszty ekspertyzy poniesie Sprzedający, w przeciwnym przypadku koszty te poniesie Klient.

  14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego.

  15. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z niniejszej gwarancji jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby sprzedającego.
   

  Przejdź do strony głównej
  Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu