Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Gwarancja

Gwarancja

Warunki Gwarancji na drzwi i ościeżnice

1. Przeznaczenie drzwi i ościeżnic
Drzwi przeznaczone są do komunikacji w lokalizacjach domowych i użyteczności publicznej o małym natężeniu ruchu, z wyłączeniem dróg ewakuacyjnych i lokalizacji w których są wymagane drzwi techniczne lub specjalnego przeznaczenia.

2. Salon rafael-drzwi.pl udziela gwarancji na swoje produkty na terenie RP, wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie. Ochrona gwarancyjna trwa 12 miesięcy od daty sprzedaży, i ulega wydłużeniu o następne 12 miesięcy w przypadku montażu wyrobu przez naszą firmę.

3.Niniejsza gwarancja jest ważna wraz z fakturą lub paragonem fiskalnym zakupu lub montażu drzwi wystawionego przez  FHU RAFAEL Laskowski Rafał, Lipinki 181, 13-334 Łąkorz nip 877-121-25-43, bez okazania jednego z w/w dokumentów gwarancja nie będzie rozpatrywana.

4. Roszczenia dotyczące wad jawnych wyrobów rozpatrywane będą tylko i wyłącznie w przypadku: zgłoszenia w dniu dostawy podczas odbioru drzwi dokonywanego przez Klienta i nieprzystąpienia do czynności montażowych. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia w/w zgłoszenia w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
W przypadku wyrobu z wadami jawnymi, wyrób nie podlega roszczeniom reklamacyjnym z ich tytułu. Za wady jawne uważa się w szczególności: niezgodności: wymiarów, wzoru i kolorów, faktury elementów drzwi, estetykę wykonania powłoki lakierniczej lub laminowanej i uszczelnień silikonowych oraz uszkodzenia typu: rysy, wgniecenia, pęknięcia, szczeliny, wypaczenia itp.

5. Sprzedający dokona oceny zasadności zgłoszonej reklamacji oraz określi rodzaj wad w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

6. Aby zgłoszenie reklamacji zostało przyjęte należy wypełnić czytelnie druk zgłoszenia reklamacji http://www.rafael-drzwi.pl/pobieranie/druk_reklamacyjny.pdf  i przesłać pocztą na adres firmy FHU RAFAEL Laskowski Rafał, Lipinki 181, 13-334 Łąkorz nip 877-121-25-43 lub e-mailem biuro@rafael-drzwi.pl

7. Uznane wady zostaną naprawione niezwłocznie po dostarczeniu wyrobu na adres firmy FHU RAFAEL Laskowski Rafał, Lipinki 181, 13-334 Łąkorz to jest, w dniu dostarczenia wyrobu jeżeli wada możliwa jest do usunięcia w siedzibie firmy FHU RAFAEL, bez potrzeby odsyłania wyrobu do producenta. W wypadku kiedy naprawa wymaga odesłania wyrobu do producenta lub wyrób został zakwalifikowany do wymiany wada zostanie usunięta w terminie 35 dni roboczych od daty oględzin reklamowanego towaru.

8.W uzgodnieniu z odbiorcą termin o którym mowa w punkcie 7 może zostać zmieniony z ważnych przyczyn obiektywnych np. opóźnienia w dostawach materiałów potrzebnych do naprawy, warunki meteorologiczne i inne.     

9. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi gdy: oględzin, naprawy lub wymiany nie dokonano z przyczyn leżących po stronie Klienta.

10. W przypadku gdy wyroby były montowane przez autoryzowaną ekipę monterską sprzedającego możliwe są oględziny w miejscu montażu lecz nadużycie uprawnień gwarancyjnych i bezprzedmiotowe wezwanie pracowników Sprzedającego powoduje zwrotne dochodzenie poniesionych kosztów, w tym kosztów dojazdu, oraz dniówek roboczych w wysokości minimum 250zł.

11. Sprzedający nie odpowiada za szkody bezpośrednie spowodowane ujawnionymi wadami wyrobu , oraz za szkody pośrednie, w tym za szkody polegające na utracie przez Klienta korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby szkody te nie wystąpiły.

12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za:
* wyrób użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem,
* wady powstałe na skutek niestosowania się do Instrukcji:
Transportu i Składowania link: http://www.rafael-drzwi.pl/instrukcja-transportu-i-skladowania-drzwi-pm-3.html, Eksploatacji i Konserwacji drzwi link: http://www.rafael-drzwi.pl/instrukcja-eksploatacji-i-konserwacji-drzwi-pm-9.html,
* wady drzwi zamontowanych w pomieszczeniach niespełniających wymaganych warunków montażu wyszczególnionych w Instrukcji Montażu drzwi link: http://www.rafael-drzwi.pl/instrukcje-montazu-pm-8.html, jeżeli do ich powstania mogły przyczynić niespełnione w/w warunki, nawet wówczas jeżeli drzwi były montowane przez brygadę montażową Sprzedającego.
* różnice połysku i nieznaczne kredowanie powłoki lakierniczej
* różnice odcieni powierzchni wyrobu spowodowane barwą lub niejednorodnością drewna, nawet jeżeli są rozbieżne z wzornikiem kolorów Producenta,
* trwałe (nie ustępujące po sezonie grzewczym) odkształcenie skrzydła mniejsze niż 12 mm.
* wady spowodowane przez zdarzenia losowe takie jak: grad, wyładowania atmosferyczne, powódź , zalanie, pożar, huragan, włamanie itp.
* wady powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych,
* wady spowodowane bezpośrednim kontaktem drzwi z ziemią, wodą lub zawilgoceniem, 
* za uszkodzenia powstałe w wyniku niestabilności ścian, w których zostały zamontowane,
* wyroby w których dokonano napraw lub przeróbek bez zgody Producenta,
* szkody spowodowane przez zwierzęta, ptaki i owady.
* roszenie elementów drzwi (dotyczy w szczególności szyb i okuć) występujące w słabo wentylowanych pomieszczeniach,
* wady drzwi dopuszczone przez Polską Normę PN-88/B-10085,
* wady szyb dopuszczone przez Kryterium Techniczne IsiC NR 20/S/2000 Instytutu Szkła i Ceramiki w Warszawie,
* uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem eksploatacyjnym elementów i pomniejsze usterki nie rzutujące na wykorzystanie produktu,
* wady powstałe na wskutek niewłaściwego użytkowania, niedbałości lub niewiedzy Kupującego,
* montaż wyrobu,
* wyroby niepełnowartościowe zakupione po obniżonej cenie.

13. W przypadku sporu co do zakresu odpowiedzialności gwarancyjnej, każda ze stron może skierować sprawę do oceny przez niezależnego eksperta uzgodnionego z drugą stroną. Strony zobowiązują się respektować wyniki ekspertyz w takim przypadku. Jeżeli ekspertyza wykaże jednoznacznie, że wady wyrobu są objęte odpowiedzialnością gwarancyjną, koszty ekspertyzy poniesie Sprzedający, w przeciwnym przypadku koszty te poniesie Klient.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego.

15. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z niniejszej gwarancji jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby sprzedającego.
 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu