Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
a. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@rafael-drzwi.pl lub też pisemnie na adres: FHU RAFAEL Lipinki 181, 13-334 Łąkorz.. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: FHU RAFAEL Lipinki 181, 13-334 Łąkorz..
b. sprzedawca ustosunkuje się do żądania Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
w przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

2. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia towarów powstałe podczas transportu, które nie zostały stwierdzone przy ich odbiorze przez Kupującego. Podczas odbioru towaru, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. Kupujący winien sprawdzić brak uszkodzeń w obecności kuriera bądź kierowcy. Nie będą rozpatrywane reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu bez załączonego pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera lub kierowcy i potwierdzonego przez niego.
W przypadku wyrobu z wadami jawnymi, wyrób nie podlega roszczeniom reklamacyjnym z ich tytułu. Za wady jawne uważa się w szczególności: niezgodności: wymiarów, wzoru i kolorów, faktury elementów, estetykę wykonania powłoki lakierniczej lub laminowanej i uszczelnień silikonowych oraz uszkodzenia typu: rysy, wgniecenia, pęknięcia, wypaczenia, itp.
3. Towary sprzedawane w rafael-drzwi.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancjami producentów.
4. Warunki gwarancji są uregulowane na stronach sklepu w dokumentach gwarancyjnych producentów.
5. Towary uszkodzone mechanicznie lub fizycznie nie podlegają gwarancji
6.W przypadku reklamacji użytkowanego towaru, prosimy o wysłanie czytelnie wypełnionego formularza reklamacyjnego dostępnego pod http://www.rafael-drzwi.pl/pobieranie/druk_reklamacyjny.pdf na adres email: biuro@rafael-drzwi.pl lub też pisemnie na adres: FHU RAFAEL Lipinki 181, 13-334 Łąkorz. Kupujący otrzyma wówczas szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania z uszkodzonym towarem.
7. Będą przyjmowane jedynie reklamacje złożone w formie pisemnej.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni zgodnie z art. 27 Prawa konsumenckiego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: biuro@rafael-drzwi.pl lub też pisemnie na adres: FHU RAFAEL Lipinki 181, 13-334 Łąkorz.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument ma obowiązek złożyć na formularzu, który dostępny jest pod adresem http://www.rafael-drzwi.pl/pobieranie/formularz_odstąpienia_od_umowy.pdf lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (dopuszczalne jest rozpakowanie opakowania bez jego uszkodzenia i obejrzenie zakupionego towaru).  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie czternastu dni.

4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia jej zawarcia.

5. Sprzedawca ma obowiązek w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi  wartość zakupionego towaru bez kosztów wysyłki. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru.

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Wszelkie koszty związane z odesłaniem zwracanego towaru ponosi konsument.  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego w przypadku:

a. Świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
b. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Takimi produktami są miedzy innymi drzwi i ościeżnice.
c. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
d. W której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
e. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
f. Dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Koszt odstąpienia od umowy:
a. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
b. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad 
Oświadczam, zę zobowiązuje się dostarczyc przedmioty bez wad z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. 

Kodeks dobrych praktyk 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur 
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Olsztynie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu